Efter Israels attack mot Frihetsflottiljen förra året, då nio personer sköts ihjäl, genomförde Svenska Hamnarbetarförbundet en veckolång, landsomfattande blockad mot israeliska fartyg och gods på väg till och från Israel. Fackföreningens målsättning var att försöka bidra till de internationella påtryckningarna för att få Israels regering att tillåta en oberoende utredning av bordningen samt häva den illegala blockaden av Gaza. Fackföreningen har redogjort för bakgrunden och effekterna av hamnaktionen. När blockaden var över stod 500 ton blockerat gods i Göteborg, Sundsvall, Malmö och Umeå. Ytterligare gods omdirigerades eller fick vänta i omlastningshamnar på kontinenten.

De internationella påtryckningarna från FN, EU och civilsamhället visade sig dock vara otillräckliga. Förhoppningarna infriades inte. Än idag har ingen ställts till svars för dödsskjutningarna ombord på Mavi Marvara och Israels blockad av Gaza fortsätter.

Belackare var snabba med att döma ut alla internationella civila påtryckningsförsök såsom meningslösa. Enligt en artikel i den israeliska tidningen Haaretz idag, uttrycker dock Israels president Shimon Peres själv oro för att regeringens politiska linje driver landet mot internationell isolering. Ett skäl till Peres oro är bl.a. att folkopinionen i Europa och Kanada kan komma att skapa ett starkt tryck på staten Israel:

Peres also voiced fear that Israel might be subjected to economic boycotts and sanctions. ”There’s no need for boycotts,” he said. ”It would suffice for ports in Europe or Canada to stop unloading Israeli merchandise. It’s already beginning.”

Fri översättning:

Peres uttryckte också rädsla för att Israel kan komma att utsättas för ekonomiska bojkotter och sanktioner. ”Det finns inget behov av bojkotter”, sade han. ”Det skulle räcka att hamnar i Europa och Kanada slutade lossa israeliska varor. Det har redan börjat.”

Förändring är en plågsamt seg process, men vanligt folks engagemang för mänskliga rättigheter runtom i världen är uppenbarligen en tyngd i vågskålen som påverkar det offentliga israeliska samtalet kring palestiniernas situation. Praktiska solidaritetsaktioner som Ship To Gaza bidrar till att hålla trycket uppe.


After Israel’s attack on the Freedom Flotilla last year, when nine people were shot dead, Swedish Harbour Workers’ Union carried out a week-long, country-wide blockade on Israeli ships and goods in transit to and from Israel. The trade union association’s goal was to try to contribute to the international pressure to get the Israeli government to allow an independent investigation of the boarding and to terminate the illegal blockade of Gaza. The union has set out the background and the impact of port operation. When the blockade was over, 500 tonnes were blocked goods in Gothenburg, Sundsvall, Malmö and Umeå. Additional freight where diverted or had to wait in shipment ports on the continent.

International pressure from the UN, EU and civil society proved to be insufficient. To this day, no one been held accountable for the fatal shootings aboard the Mavi Marvara and Israel’s blockade of Gaza continues.

Critics were quick to rule out all international civil pressure as meaningless. According to an article in the Israeli newspaper Haaretz today, however, Israeli President Shimon Peres himself fears that the government’s political line is driving the country towards international isolation. One of the reason for Peres concern include: that public opinion in Europe and Canada could create a strong pressure on the state of Israel:

Peres also voiced fear that Israel might be subjected to Economic boycott and sanctions. ”There’s no need for a boycott,” he said. ”It would suffice for the ports in Europe or Canada to stop unloading Israeli merchandise. It’s already beginning. ”

Change is a painfully slow process, but ordinary people’s commitment to human rights around the world is obviously a weight in the scales that influence the public conversation about the Israeli Palestinian situation. Practical solidarity actions as Ship to Gaza will help to keep up the pressure.

Annonser