Idag stoppades vår nyrenoverade passagerarbåt ‘Juliano’ strax efter att den sjösatts i Perama, några kilometer utanför Pireus. Med bland andra Ship To Gaza Sveriges Dror Feiler och riksdagsledamoten Jabar Amin (mp) ombord var fritidsbåten på väg att lägga ut från fran kaj när man besöktes av fyra inspektörer från hamnmyndigheten. Efter att först ha godkänts ändrade dessa sig och efter numera sedvanliga byråkratiska processer belades båten med utreseförbud även till en grekisk hamnstad längre söderut. Inspektörerna hänvisade bland annat till att två av flytvästarna ombord inte var märkta med båtens namn. Allteftersom felen åtgärdades fann hamnmyndigheten på nya.

Protester vid hamnmyndigheten i Perama

Fram emot kvällen åkte en del av oss från de grekiska, norska och svenska Ship To Gaza-delegationerna ner till hamnmyndighetens kontor för att protestera mot den byråkratiska fars som ständigt fördröjer avresan. Stämningen var mycket lugn, men manga greker ger återkommande uttryck for att man skäms for landets regering och dess beslut att axla ansvaret for den israeliska blockaden av Gaza. Särskilt mot bakgrund av att Greklands officiella hållning är att man betraktar blockaden som inhuman och förkastlig.

Kaptenen ombord på 'Juliano' läser upp de nya byråkratiska spetsfundigheterna som sätts in för att hindra vår avresa

‘Julianos’ grekiska kapten kallades slutligen ner till myndigheten för att underteckna några dokument som skulle avsluta byråkratin. När han kom ut från sitt möte hade han dock dåliga nyheter. Plötsligt hade han avkrävts ytterligare ett dokument ända från Sierra Leone(!). Hamnmyndigheten har begärt en officiell förteckning över hur många utbildade besättningsmän båten måste ha för att kunna segla. Kaptenen konstaterade att han aldrig varit med om något liknande, trots att han jobbat på sjön i över 25 år. Då ‘Juliano’ är en fritidsbåt av jämförelsevis anspråkslös storlek är svaret givetvis att den sammanlagt erfordrar noll (0) besättningsman, men att få fram ett formellt dokument som bekräftar detta kan ta en eller flera dagar. Processen stjäl ytterligare tid. Scenariot är snarlikt det som drabbade den amerikanska båten för några dagar sedan.

Det framstår som uppenbart att ingen av Frihetsflottiljens fartyg kommer att släppas ut från sina grekiska hamnar, även om destinationen bara är en annan grekisk kuststad. De byråkratiska dragkamperna styr tyvärr också undan uppmärksamheten från aktionens politiska syfte och mottagarna i palestinska Gaza. Istället fastnar vi i meningslösa diskussioner om tekniska detaljer. Styrgrupperna från grekiska, norska och svenska Ship To Gaza har möten inatt för att diskutera hur vi ska göra framledes. Det kan vara tid för omgruppering av styrkorna för att Ship To Gaza ska lyckas upprätthålla fokus på vart politiska mål och människorna i världens största utomhusfängelse.

 


Today our newly renovated passenger boat ‘Juliano’ was stopped shortly after it launched in Perama, a few miles outside of Piraeus. Onboard where Ship to Gaza Sweden Dror Feiler and MP Jabar Amin when four inspectors visited it from the Port Authority. Having first been approved, the inspectors changed their mind and now, following the usual bureaucratic processes, ‘Juliano’ cannot leave, even to go to a Greek port city further south. Inspectors referred particularly to that two life jackets on board were not tagged with the ships name. As the points made by the inspector was rectified, the port authority found new flaws.

Toward the evening, some of us from the Greek, Norwegian and Swedish Ship to Gaza delegations drew down to the port authority’s offices to protest against the bureaucratic farce that is constantly delaying our departure. The atmosphere was very calm, but many Greeks regularly express that they feel ashamed of its government and its decision to shoulder the responsibility of the Israeli blockade of Gaza. Especially given that Greece’s official position is that the blockade is inhuman and condemnable.

‘Juliano’s Greek captain could finally go down to the Port authority to sign the documents that would end this bureaucratic stalemate. When he came out of the meeting he had bad news. Suddenly, the Port Authority had demanded an additional document all the way from Sierra Leone (!). The Port Authority has requested an official list of how many trained crew the boat needed to be able to sail. The captain stated that he had never seen anything like it, although he had worked in the business for over 25 years. Since ‘Juliano’ is a pleasure ship of comparatively modest size, the answer is of course that it requires a total of zero (0) crew, but to produce a formal document confirming this may take one or more days. Process wastes yet more time. The scenario is similar to what happened the American ship a few days ago.

It seems obvious that none of the Freedom Flotilla ships will be discharged from its Greek ports, even if the destination is just another Greek coastal town. The bureaucratic tug of war unfortunately detracts attention away from the political campaign purposes and the people in the Palestinian Gaza Strip. Instead we get stuck in pointless discussions about technical details. Control groups from the Greek, Norwegian and Swedish Ship to Gaza are having meetings tonight to discuss how we will go forward. It may be time for regrouping of forces for Ship to Gaza to be successful and maintain our focus on our political goals and the people of the world’s largest outdoor prison.

Annonser